راهنمای سایت
داشت  عباسقلی خان  پسری           پسر   بی  ادب  بی   هنری

نام  او  بود علی مردان  خان          کلفت  خانه  زدستش  به امان

            هرچه میگفت ننه  لج  میکرد            دهنش را به ننه  کج  میکرد

         هرچه میدادند میگفت کم است      مادرش مات که این چه شکم است

            هر  کجا  لانه  گنجشکی  بود        بچه گنجشک  در آوردی زود 

             هر سحرگه دم در بر لب  جو        بود چون کرم به گل رفته فرو

           ای پسر جان من این قصه بدان        تو مشو مثل علی مردان خان 

ایرج  میرزا


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها