راهنمای سایت


مسئول آزمایش شراب های يک شرابسازی می ميرد

 مدير کارخانه شرابسازی دنبال يک مسئولآزمایش ديگر می گردد تا استخدام کند

يک فرد مست با لباس ژنده و پاره برای گرفتن شغل درخواست می دهد

مدير کارخانه فکر می کند چطور اورا رد کند.

اورا آزمایش می کنند.

به او يک گيلاش شراب می دهند و می خواهند که آنرا  آزمایش  کند آزمايش می کند و می گويد

شراب قرمز، مسکات، سه ساله، و در بخش شمالی تپه رشد کرده و در ظرف فلزی عمل آمده است

مدير شرابسازی می گويد درست است

 

گيلاس ديگری به او می دهند

اين يکی شراب قرمز کابرنه هشت ساله و در بخش جنوبی تپه  رشد کرده و در چليک چوبی عمل آمده است

درست است.

مدير موسسه که متعجب شده است با چشمکی به منشی پيشنهادی میکند

 او يک گيلاس ادرار می آورد. فرد الکلی آنرا آزمايش می کند. و می گويد

بلوند، 26 ساله، سه ماهه  حامله است و اگرشغل را به من ندهيد نام پدرش را هم خواهم گفت.


  جوک های متنوع  با کلیک روی کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
   بحرطویل   

شهر هرت

قوانین خر

گارسیا

یـاد پـدر

چاه

پرچم ها

آموزش ترکی

اکتشافات

 نامه

طول عمر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2151

2150

2149

2148

2147

2146

2145

2144

2143

2142

2141

2140

2139

2138

2137

2136

2135

 


سن زانوبوی کبابخدا زن را آفریدجذاب و بیهوده

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

 

1453

1452

1451

1450

1449

1448

1447

1446

1445

1444

1443

1442

1441

1440

1439

1438

1437

 


بسیج و سپاهسرود ملی

سفر ژاپنارتکاب وارتماسختنه

953

952

951

950

949

948

947

946

945

944

943

942

941

940

939

938

937

 

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

440

439

438

437

 


زمونه خرابروش گربه هاعلامت 

چراغ قرمزکفش پارس
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها