راهنمای سایت


  درمغازه ای يک طوطي روي يک چوب نشسته بود و به واردين خير مقدم ميگفت. همينکه مردی  وارد شد

 طوطي  گفت " خوش آمديد چه کمکي از دست من بر ميايد؟"  مردک  خيلي خوشش آمد

 و خواست که طوطي را بخرد. صاحب مغازه گفت اين طوطي براي فروش نيست

 ولي تخمش را دارم که ميتواني بخري و بعد از چهل روز جوجه طوطي بدنيا مياید و

بعد از يک مدتي برایت صحبت ميکند.  قبول کرد و چهار تا تخم طوطي خريد

 بعد از يک مدتي که جوجه ها از تخم در آمدند مردک ديد که

 يکيش کفتر، يکيش کلاغ، يکيش عقاب و آخري اردک در آمدند

 عصباني جوجه ها را برداشت و رفت توي اون مغازه.  دوباره به در که رسيد

 طوطيه همونجا نشسته بود و گفت " خوش آمديد چه کمکي از دست من بر مياد؟

مرد با عصبانيت گفت: خفه شو جنده


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

پیامگیر تلفن

پایان‌نامه

عصر جدید

شیر و روباهان

تفاوت ها

زن گرفتن

آزمایش اعصاب

دواجات ماضیه

کار زیاد

آزمایش هوش

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2166

2165

2164

2163

2162

2161

2160

2159

2158

2157

2156

2155

2154

2153

2152

2151

 

بلیت مضاعفقابل وایگرازن پاکختنهاز اون بگو
 

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

 

1469

1468

1467

1466

1465

1464

1463

1462

1461

1460

1459

1458

1457

1456

1455

1454

 


بوي سير

اتمسفردر هواسکس جدیدتوصیه باغبانی

969

968

967

966

965

964

963

962

961

960

959

958

957

956

955

954

953

 

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

 

سکس در زنهافصلی سرباز کنجلوگیری از حاملگیبرق اتم  

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها