راهنمای سایت


مرد  جوانی مرد و به  بهشت  رفت
 

گفت:  بابام کو   ـ  گفتند:  تو جهنم
 

گریه و زاری که من هم میخوام برم جهنم


میگویند اینطوری نمیشود.   تو باید برگردی به آن دنیا و گناه کنی تا ببریمت جهنم


جوانک  بر میگردد به  دنیا و به یک پیرزن تجاوز میکند  و میمیرد


میبرندش جهنم . میبیند باباش نیست. میپرسد  بابام کو؟


میگویند:  آنقدر آن پیرزن گفت خدا پدر این جوونو بیامرزه


 که بابات آمرزیده شد و رفت تو بهشت
 


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

پیامگیر تلفن

پایان‌نامه

عصر جدید

شیر و روباهان

تفاوت ها

زن گرفتن

آزمایش اعصاب

دواجات ماضیه

کار زیاد

آزمایش هوش

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2133

2132

2131

2130

2129

2128

2127

2126

2125

2124

2123

2122

2121

2120

2119

2118

 


نوبل شیمیپدر سوختگیخیابون کجا میرهکلیک درمانیسلمانی مجانی

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

 

1439

1438

1437

1436

1435

1434

1433

1432

1431

1430

1429

1428

1427

1426

1425

1424

1423

 
ختنهخواجه نصیرالدینقوانین فلسفهتشخیص خطاجلو

939

938

937

936

935

934

933

932

931

930

929

928

927

926

925

924

923

 

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

 


کفش پارسداداشمناجاتپاره پورهحکمت دیه
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها